De doelstellingen

Als transmissienetbeheerder voor elektriciteit moet Elia het net voortdurend aanpassen aan de vastgestelde noden en de uitdagingen in verband met de energietransitie.

Zo voldoen de door Elia ontwikkelde infrastructuurprojecten altijd aan specifieke doelstellingen waarmee gedurende het hele project rekening gehouden moet worden.

Het project ‘Boucle du Hainaut’ heeft vier hoofddoelen:

1. Competitieve en betaalbare toegang tot elektriciteit

Toegang tot betaalbare energie is een belangrijke uitdaging voor de Waalse regering. Als we een goed uitgebouwd en geïnterconnecteerd transmissienet hebben, zijn alle beschikbare energiebronnen permanent toegankelijk, zodat de samenleving op ieder ogenblik profiteert van de beste prijzen op de Europese energiemarkt.

‘Boucle du Hainaut’ zorgt ervoor dat er meer capaciteit vanuit de Noordzee en vanuit de buurlanden (Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) naar het centrum van het land kan worden getransporteerd, zodat we het risico op verzadiging van het net voorkomen. Als het net verzadigd geraakt, moet Elia elektriciteitsstromen op het bestaande net herdispatchen, d.w.z. de injectie in en de afname uit het net verschuiven om verwachte transportproblemen in het hoogspanningsnet op te lossen. Die maatregel brengt kosten met zich mee voor de gemeenschap.

2. Meer onthaalcapaciteit voor alle hernieuwbare energie

Voor een succesvolle energietransitie is een geleidelijke decarbonisatie van onze samenleving onontbeerlijk. De productie van hernieuwbare energie zal dus in de komende jaren sterk moeten toenemen.

Gezien deze ontwikkelingen moet Elia haar elektriciteitsnet aanpassen, zodat we die nieuwe elektriciteitsstromen, die veel variabeler en onregelmatiger zijn dan andere productiestromen, kunnen transporteren.

Het project ‘Boucle du Hainaut’ is dan ook absoluut noodzakelijk om het net klaar te stomen voor de elektriciteit vanuit de windparken op zee, uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en voor andere hernieuwbare energiebronnen.

3. Wallonië en Henegouwen in het bijzonder economisch aantrekkelijker maken

De aanwezigheid van een kerninfrastructuur voor elektriciteitstransmissie maakt een regio economisch aantrekkelijker. Maar op dit moment beschikt Henegouwen nog niet over dergelijke infrastructuur. Tegen 2030 zal het lokale elektriciteitsnet van 150 kV echter zo goed als verzadigd zijn.

De grens van de bestaande capaciteit voor elektriciteitsvoorziening van Henegouwen is dan bereikt, waardoor de regio minder aantrekkelijk zou kunnen worden omdat het aanbod niet meer aan de vraag zal kunnen voldoen.

Het project zal dus kansen bieden aan de regio in die zin dat de ‘Boucle du Hainaut’ vooral het elektriciteitstransport tussen Avelgem en Courcelles zal verzekeren. De studies die Elia heeft uitgevoerd tonen aan dat het project ook de verzadigingsproblemen van het 150 kV-net oplost en dus nieuwe perspectieven biedt voor de ontwikkeling van de regio.

4. Betrouwbare stroomvoorziening voor de verbruikers

Het project ‘Boucle du Hainaut’ verhoogt de bevoorradingszekerheid voor de Belgische verbruiker omdat het de vermazing van het 380 kV-net aanzienlijk verhoogt. Het 380 kV-net is de ruggengraat van het elektriciteitsnet.

Voorheen was het net zodanig gestructureerd dat aan verbruikers de energie werd geleverd die in grote productie-eenheden uit fossiele brandstoffen werd geproduceerd. Door de energietransitie en de decentrale productie van hernieuwbare energie zijn de energiestromen groter en variabeler.

Deze nieuwe as maakt het duurzaam gebruik van de vermazing van het 380 kV-net mogelijk en zorgt ervoor dat we op een betrouwbare manier de toekomstige uitdagingen kunnen opvangen

Net zoals de bestaande 380 kV-as tussen de hoogspanningsstations Mercator in Kruibeke en Horta in Zomergem, zal ook deze nieuwe as de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken in het hele net vergemakkelijken, omdat de elektriciteit langs een alternatieve elektriciteitsverbinding kan stromen.