Timing en wettelijke procedure

Een administratieve procedure in 4 fasen

1. De voorafgaande diagnose

Tijdens de eerste fase, die niet door de regelgeving wordt opgelegd, worden gedetailleerde technologische en ruimtelijke studies uitgevoerd. Op basis daarvan moet de corridor worden bepaald die het best aan de projectbehoeften voldoet, waarbij ook rekening wordt gehouden met de ruimtelijke context.

Tijdens deze fase kan ook grootschalig overleg met alle bij het project betrokken partijen plaatsvinden.

Na de diagnosefase kan Elia een eerste reservatieperimeter voorstellen die in het gewestplan moet worden ingeschreven.

2. De aanvraag voor herziening van het gewestplan 

Wallonië telt 23 gewestplannen waarin de bestemmingen van gronden worden vastgelegd om een harmonische ontwikkeling van menselijke activiteiten te garanderen en misbruik van ruimte te voorkomen. Op grond van de reglementering moeten de kerninfrastructuren voor energietransmissie dan ook worden ingeschreven in het gewestplan.

Voor de uitvoering van het project ‘Boucle du Hainaut’ is Elia wettelijk verplicht een aanvraag voor herziening van het gewestplan in te dienen, zodat de door Elia voor het project vastgestelde corridor erin voorkomt. Deze procedure betreft alleen de gemeentes op het Waalse grondgebied.

De herziening van het gewestplan voorziet in een aantal fasen waarin het publiek wordt geraadpleegd en geïnformeerd. Burgers kunnen dan opmerkingen maken en vragen stellen.

Daarnaast wordt in verschillende fasen van de procedure het advies van gemeentelijke en regionale instellingen gevraagd.

Alle opmerkingen uit deze fase worden opgenomen in het milieueffectrapport dat door een onafhankelijk studiebureau wordt opgesteld.

Op basis van de resultaten van deze studie en alle adviezen die werden ontvangen, kan de Waalse overheid zich vervolgens uitspreken over de herziening van het gewestplan.

3. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Nadat de reservatieperimeter voor de uitvoering van ‘Boucle du Hainaut’ is ingeschreven in het gewestplan moet Elia voor de aanleg van haar infrastructuren een aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning starten. In het kader van dit administratieve proces voorziet de regelgeving eveneens in twee overlegmomenten met de bevolking: de openbare informatievergadering en het openbaar onderzoek. Op basis van alle opmerkingen en adviezen die uit het overleg naar voren zijn gekomen en de resultaten van het milieueffectrapport van een onafhankelijk bureau kan de gemachtigde ambtenaar van Wallonië een gefundeerde beslissing nemen over het al dan niet verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan Elia.

4. Aanleg van de infrastructuur 

Zodra de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, kan Elia beginnen met de aanleg van haar infrastructuren. Tijdens deze fase wordt nauw samengewerkt met de gemeentebesturen. De omwonenden worden hierover geregeld op een transparante manier geïnformeerd.