FAQ

In deze rubriek vindt u de vaak gestelde vragen (FAQ, Frequently Asked Questions) over het project. Ze zijn volgens thema gegroepeerd.

Vindt u geen antwoord op uw vraag?

Deel 1 - Algemene vragen over ‘Boucle du Hainaut’

Deel 2 - Vragen over de technologie

Deel 3 - Vragen over de procedure

Deel 4 - Vragen i.v.m. de landbouwsector

1. Wat houdt het project Boucle du Hainaut in?

Het project ‘Boucle du Hainaut’ voorziet in de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding met een transmissiecapaciteit van 6 GW tussen de hoogspanningsstations van Avelgem en Courcelles.

Deze transmissie-infrastructuur is belangrijk. ‘Boucle du Hainaut’ zal de elektriciteit toegankelijk maken tegen een competitieve en betaalbare prijs, de aansluitcapaciteit voor hernieuwbare energiebronnen verhogen, Wallonië en in het bijzonder Henegouwen economisch aantrekkelijker maken en een betrouwbare stoomvoorziening garanderen.

2. Is deze nieuwe verbinding nodig voor het elektriciteitsnet?

Om de klimaatverandering aan te pakken wil Europa tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Om deze doelstelling te bereiken, moet België zijn energiesysteem decarboniseren en het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch terugdringen. Omdat de productie van hernieuwbare energie variabel is, moet het elektriciteitsnet evolueren om de productiepieken van groene energie te integreren. De evolutie van deze energiemix vereist de aanleg van een robuust binnenlands geïnterconnecteerd net. ‘Boucle du Hainaut’ is een essentiële schakel in dit hele gebeuren.

3. Waarom wordt dit project uitgevoerd in Henegouwen?

Het net voor elektriciteitstransmissie is wat we noemen een vermaasd net, dat u kunt vergelijken met een visnet. Door de lus van het 380 kV-net tussen Avelgem en Courcelles te sluiten, verhogen we de vermazing van het Belgische hoogspanningsnet in een provincie die nog niet over dergelijke infrastructuur beschikt. Zo ontlasten we ook het lokale 150 kV-net, dat tegen 2030 zo goed als verzadigd zal zijn, en bieden we de regio nieuwe mogelijkheden om zich te ontwikkelen. 

...

1. Welke technologie is het meest geschikt voor het project ‘Boucle du Hainaut’?

Bij elk project ziet Elia erop toe dat de technologie wordt toegepast die het best aan de technische en ecologische criteria beantwoordt. 

De beschikbare technologieën kunnen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: 

  • wisselstroom (AC): de spanning wisselt 50 keer per seconde (50 hertz) en is zelfregulerend;
  • gelijkstroom (DC): de stroom loopt continu in één richting, net zoals water in een kraan.

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse verbindingen (‘luchtlijn’): 

  • bovengrondse verbinding: deze bestaat uit masten waaraan geleiders (draden) zijn bevestigd die de elektriciteit transporteren;
  • ondergrondse verbinding: deze transporteert de elektriciteit via kabels die in een sleuf of via een boring onder de grond zijn gelegd.

In het kader van het project Boucle du Hainaut zijn meerdere studies verricht, waarna is gekozen voor een bovengrondse wisselstroomverbinding, gelet op het nodige spanningsniveau (380 kV) en de vereiste transmissiecapaciteit (6 GW).

2. Waarom is een 380 kV-verbinding nodig?

De ruggengraat van het Europese elektriciteitsnet is gebouwd voor het hoogste spanningsniveau, d.w.z. 380 kV. Hoe hoger de spanning, hoe meer elektrische energie er namelijk kan worden getransporteerd, terwijl de verliezen beperkt blijven. Een transmissiecapaciteit van 6 GW, zoals bij het project ‘Boucle du Hainaut’, kan dan ook alleen maar efficiënt zijn bij 380 kV. De transmissie van deze hoeveelheden elektrische energie bij lagere spanningsniveaus, zoals 220 en 150 kV, zou gepaard gaan met aanzienlijke verliezen en risico's voor de stabiliteit van het net. 

3. Kan de verbinding worden ingegraven?

Bij de Europese 380 kV-backbone is het technisch mogelijk een beperkt gedeelte van de verbinding in te graven, maar dat is niet wenselijk. Met elke kilometer ingegraven verbinding vermindert de betrouwbaarheid en neemt de kans op incidenten toe. Bij ondergrondse verbindingen ontstaat een reactief vermogen dat spanningspieken kan veroorzaken in het net, waardoor de installaties beschadigd kunnen raken. De oplossing is het installeren van shuntreactors om dit reactief vermogen te compenseren. Door de combinatie van een groot aantal kabels en shuntreactors ontstaan echter resonanties of netstoringen.

In het Europese net is er geen ingegraven 380 kV-verbinding die een vermogen van 6 GW transporteert. Ondergrondse 380 kV-verbindingen zijn er wel, met name in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar alleen over beperkte afstanden en voor lagere vermogens.

Vaak zijn er specifieke redenen voor ingraving: een Natura 2000-gebied, stedelijke gebieden, de nabijheid van een luchthaven, enz.

Voor het project ‘Boucle du Hainaut’ moet worden uitgegaan van de conclusies van het milieueffectrapport om te kunnen beoordelen of een gedeelte van de verbinding moet worden ingegraven. Als dat noodzakelijk blijkt, bepalen de context en de stabiliteitsstudies de afstanden waarover de verbinding kan worden ingegraven.

...

1. Wat is het gewestplan?

Het gewestplan is een wettelijk instrument voor ruimtelijke ordening dat de bestemming van gronden in Wallonië vastlegt. Afhankelijk van de in dit plan gedefinieerde zones kan een project er al dan niet worden verwezenlijkt. Met dit instrument zorgt Wallonië ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling op zijn grondgebied op een coherente en georganiseerde manier gebeurt. Projecten die in het plan moeten worden ingeschreven, zijn de 220 kV- en 380 kV-elektriciteitslijnen, wegen, nieuwe zones voor economische activiteit, enz.

2. Wat is het verschil tussen een wijziging van het gewestplan en een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning?

Een wijziging van het gewestplan is bedoeld om de bestemming van een duidelijk afgebakende zone te wijzigen. In dit geval gaat het om een voorstel betreffende een 200 meter brede en ongeveer 85 kilometer lange perimeter tussen Avelgem en Courcelles. 

In een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt de precieze locatie van elke installatie vastgesteld die nodig is voor de aanleg van de verbinding. Zodra de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, kunnen de werkzaamheden starten.

...

1. Waarom heeft Elia bijzondere aandacht voor de landbouwsector?

Bij de indiening van het basisdossier met de vraag of een herziening van het gewestplan mogelijk is, bleek uit de eerste studies dat 91% van de corridor van het project ‘Boucle du Hainaut’ in landbouwgebied ligt. Daarom wil Elia met alle partijen van de betrokken sector, zowel perceeleigenaren als exploitanten, een relatie opbouwen en voor een specifieke opvolging zorgen.

2. Welke gevolgen hebben de werkzaamheden aan de toekomstige verbinding voor de landbouwgebieden?

Eventuele gevolgen voor de landbouwgebieden maken deel uit van de aspecten die tijdens de aanvraagprocedure voor de vergunning worden geanalyseerd in de milieueffectenstudie, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. In de aanbevelingen van het project worden maatregelen opgenomen om de impact op de landbouw te beperken. Daarnaast zorgt Elia ervoor dat de hinder door de werkzaamheden of het onderhoud van haar infrastructuur zoveel mogelijk beperkt worden.